Casting For Chicago Polish Community

08/30/2011

Casting notice posted on auditionsfree.com, casting location: Chicago
Here is the Facebook link with rest of detailed info below..

https://www.facebook.com/pages/Noci-Pictures-Entertainment-LLC/123866288997#!/notes/noci-pictures-entertainment-llc/casting-chicago-polish-community-for-reality-tv/10150413726033998

——————————————————————————————
Producers from L.A.’s Idea Factory (http://www.tiftv.com) whose credits include “SURVIVOR”, “THE APPRENTICE”, “GOD OR GIRL”; Rain Management (http://www.rainmanagementgroup.com), and Chicago’s Noci Pictures (http://www.noci.com) are casting for a new reality television series that takes place in the Polish community in Chicago.

We are casting for “Jersey Shore” meets “Real Housewives” type. Men & Women.

We are looking specifically for a multi generational Chicago Polish family to show their life 24/7 and how the old school of thinking doesn’t always cross over with new school (ie. Dad is old fashioned ball busting cop or in position of power (ie CEO or publicly traded company) Mom is housewife, daughters are dating someone they shouldn’t, son(s) on radar of court appearances, rehab, or sugar mommas, Cougars or MILFS, grandma and grandpa slinging Catholic prayers in Polish, etc.

We are also looking for the hottest girls, guys, cougars, MILFS, sugar daddies, socialites, business owners (nightclubs, bars, restaurant, banquet halls, sausage shops, delis), politicians, or something cultural (musicians, actors, models, DJ’s, wannabe Playboy models).

Must live in Chicago area and prefer you speak Polish and English

Please email a Video of yourself (And your entire family if applying for leading roles) in strict confidence to casting@tiftv.com answering the following questions about you and your family. Videos will ONLY be viewed by producers.

1. Would you individually and or with your entire family have any inhibitions, boundaries, or reservations about showcasing your entire family, life, love, fights, hookups, family tensions on a national television show including access to your home, work, and off course places of play..

2. Please tell us one thing about your life right now which may make it entertaining for millions of people to get excited about (ie. you are dating a guy your dad and family won’t accept because of racial or religious reasons, you are openly a total stud, player, or major party girl who is proud of bagging as many guys or partners as possible, you are shuffling between getting an MBA and paying for it with a gig as a stripper, etc)

3. Why your family thinks they have all the drama and craziness to be on national tv vs. all the other competitors that will be submitting to us.

4. Some more things about you and your occupation, lifestyle, drinking, partying

5. Perhaps you are the “good girl” sister or “angel” brother in a family of players and want to show your side of things that not everyone follows the clubbing ways.

6. How are your proud of your Polish heritage and family background on if you were born in Poland or in the U.S. religious affiliations, any interesting World War 2 or Holocaust family stories or background, what Polish social or cultural activities you do if any or maybe you are the antithesis of the Polish community and have a social life outside of it.

7. What is your favorite Polish restaurant or club in Chicago and why?

8. What would you do with yourself if the show is a hit and you end up becoming a big star?

9. What is your current schedule and availability for the filming of a promotional pilot as well as the series?

————–
Firmy telewizyjne: IDEA FACTORY z Los Angeles, która ma swój udzia? w produkcji takich programów telewizyjnych jak “Survivor”, “The Apprentice”, “God or Girl”, firma RAIN MANAGEMENT oraz NOCI PICTURES rozpoczynaj? nabór do nowego programu telewizyjnego w formacie reality show, który ma mie? swoje miejsce i dotyczy? polskiej spo?eczno?ci w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Program ten ma by? po??czeniem takich telewizyjnych hitów jak “Jersey Show” i serii programów “Real Housewives”. producenci szukaj? kobiet i m??czyzn w ka?dym wieku.
Producenci programu szczególnie szukaj? przede wszystkim wielopokoleniowej polskiej rodziny mieszkaj?cej w Chicago by pokaza? jej ?ycie 24 godziny na dob? by pokaza? ró?nice w my?leniu i rozumieniu ?wiata (np. ojciec jest tworem starej szko?y, który pracuje jako policjant lub jest prezesem firmy, matka zajmuje si? domem, córka randkuje z ch?opakiem, który absolutnie nie przypad? do gustu rodzicom, syn jest ?cigany przez s?d za wielokrotne wykroczenia i ugania si? za starszymi kobietami w celach seksualnych, babcia i dziadek natomoast odpowiadaj? na obserwowan? sytuacj? modlitwami w j?zyku polskim, itd, itp.)
Producencie programu szukaj? równie? seksownych dziewczyn, przystojnych ch?opaków, starszych kobiet szukajacych romansu i zwi?zku z m?odyszymi m??czyznami, kobiet które szukaj? partnerów seksualnych tylko w?ród m?odych m??czyzn, m??czyzn którzy utrzymuj? m?odsze kobiety, osoby bawi?ce si? na ró?nych imprezach i “bywaj?ce w towarzystwie”, w?a?cicieli w?asnych firm (klubów, dyskotek, restauracji, sal bankietowych, sklepów spo?ywczych), polityków, ludzi szerok poj?tek “kultury” (muzyków, aktorów, modeli, modelek, dj’ów).
Zg?aszaj?ce si? do programu osoby musz? mieszka? w Chicago lub przedmie?ciach i pos?ugiwa? si? obama j?zykami: polskim i angielskim.
Nagraj materia? wideo o swobie i swojej rodzinie i prze?lij na adres: casting@tiftv.com jednocze?nie odpowiadaj?c na poni?sze pytania:
1. Czy chcesz wzi?? udzia? w programie indywidualnie czy z ca?? rodzin?? Czy Ty i Twoja rodzina b?dzie mia?a jakiekolwiek rezerwacje, granice przed pokazaniem w programie telewizyjnym ?ycia ca?ej rodziny, mi?o?ci, k?ótni, romansów, jednocze?nie gwarantuj?c dost?p do swojego domu, pracy oraz innych miejsc w których przebywasz?
2. Podaj jaki? przyk?ad dlaczego Twoje aktualne ?ycie mo?e by? interesuj?ce dla milionów ludzi (np. jeste? w zwi?zku z osob?, której Twój ojciec nie akceptuje ze wzgl?du na ras? czy wyznanie, czy jeste? osob? która prowadzi ogólnie przyj?te przez spo?ecze?stwo kontrowersyjny styl ?ycia, np. uprawia seks z wieloma partnerami, lub p?aci za swoj? edukacj? pracuj?c jako stripizerka, itd)
3. Dlaczego uwa?asz, ?e w?a?nie Ty i Twoja rodzina powinna by? pokazana na ekranach milionów telewizorów w USA? Co mo?e pokaza? Twoja rodzina co inne rodziny nie mog??
4. Opowiedz o swoim stylu ?ycia, o swoich zainteresowaniacj, wykonywanym zawodzie, gdzie si? bawisz, gdzie i na jakie imprezy chodzisz?
5. By? mo?e jeste? najlepsz? osob? w rodzinie w?ród, które prowadz? kontrowersyjny lub sielaszczy tryb ?ycia i chcesz pokaza? inny, spokojniejszy tryb ?ycia?
6. W jakim stiponiu jeste? dumny ze swojego polskiego pochodzenia i pochodzenia swojej rodziny bez wzgl?du na to czy urodzi?e? si? w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych. Jaki jest Twój stosunek do polskiej historii, religii, tradycji, czy masz jakiekolwiek historie do opowiedzenia na temat historii swojej rodziny dotycz?cej wydarze? z przesz?o?ci jak II Wojna ?wiatowa, mord ?ydów. Jakie jest twoje zaanga?owanie w organizacje polonijne i ?ycie polonijne?
7. Jakie jest Twoje ulubione polskie miejsce w Chicago(restauracja, klub, bar) i dlaczego?
8. Co zrobi?by? i jak by? si? zachowywa? gdyby okaza?o si?, ?e program ten stanie si? hitem a ty zostaniesz gwiazd? telewizyjn? z dnia na dzie??
9. Jaki jest Twój obecny harmonogram pracy i zaj?? i kiedy by?by? dost?pny w celu nagrywania programu i materia?ów promocyjnych?

Casting Location: Chicago
Contact email: yuri@noci.comLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *